Yahoo! Satellite Maps:
Regency Plaza Resort, Nebk, Egypt

Regency Plaza Resort Hotel in Nebk less than 30 km from Sharm el Sheikh and 100 km from Hurghada in Egypt. [...]