Yahoo! Satellite Maps:
Primary school no 36, Bytom, Poland

Primary school no 36 in Bytom at Siemiradzki Str., Poland. [...]