Yahoo! Satellite Maps:
Regency Plaza Resort, near Sharm El Sheikh, Egypt

Regency Plaza Resort, near Sharm El Sheikh it's a 5* hotel in Egypt. [...]