Yahoo! Satellite Maps:
Kobe bridge, Kobe, Japan

Kobe bridge in Kobe, Japan [...]