Google Satellite Maps:
Pyramisa Resort, Sharm El Sheikh, Egypt

Pyramisa Resort 5 star hotel in Sharm El Sheikh, Egypt. [...]