Google Satellite Maps:
Will Smith's House, Malibu, California, USA

Will Smith's House near Malibu in California, USA. [...]