Google Satellite Maps:
M1 mall, Bytom, Poland

M1 mall in Bytom, Poland. [...]